CST1000001: The Admission rules of Coltstail and The standard of works

CST1000001-20211125Y

The Admission rules of Coltstail

  1. Applicants should have at least 2,000 followers on social media platforms (Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Weibo, Little Red Book, etc.), and attach relevant links to the application.
  2. Applicants should have experience in creating digital art works and submit at least 3 digital art works for review.

The standard of works

  1. The art work must be original and created in digital form;
  2. It must not be a work that has been traded on other online platforms;
  3. It is forbidden to involving illegal content causing any controversy , including but not limited to politics, religion,racial discrimination, pornography, gambling and drug abuse and other sensitive topics;
  4. The price of works on the platform shall not be less than 0.01 ETH.

————————————

加入规则

1.申请的艺术创作者需在社交媒体平台(Facebook、Twtter、Instagram、抖音、微博、小红书等)至少拥有2000粉丝;

2.需有数字艺术作品创作经验,申请时需提交至少3个数字艺术作品用于审核;

作品要求

1.作品必须为原创并以数字形式创建;

2.不得在其它网络平台已经交易过的作品;

3.我们尊重世界上每个国家的法律法规与文化传统,因此在作品的发布上,我们应避谈各国政治,尊重宗教信仰及反对种族歧视,并且反对宣扬黄赌毒思想的各类作品。

4.作品在平台上的交易价格不得低于0.01 ETH;

————————————

QUY ĐỊNH GIA NHẬP

1.Tác giả gia nhập sàn để sáng tác tác phẩm cần phải sở hữu ít nhất 2000 lượt theo dõi trên các trang mạng xã hội như (Facebook、Twtter、Instagram、tiktok、weibo、douyin、Xiaohongshu…), xin hãy gửi kèm link để đăng kí gia nhập :

2.Yêu cầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tác tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, khi đăng kí tham gia vào sàn cần gửi kèm tối thiểu 3 tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số để sàn xét duyệt.

YÊU CẦU TÁC PHẨM

1.Là tác phẩm tự sáng tác và được sáng tác dưới hình thức kỹ thuật số;

2.Tác phẩm chưa từng tham gia giao dịch ở bất cứ trang mạng nào;

3.Nghiêm cấm tác phẩm có nội dung bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn trong những vấn đề nhạy cảm như chính trị quốc gia, xúc phạm tôn giáo tín ngưỡng, kì thị chủng tộc, nội dung mang tính khiêu dâm cờ bạc và chất cấm…

4.Mức giá giao dịch tác phẩm trên sàn không được dưới mức 0.01 ETH;

1 Like